Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TILE CZ s.r.o. provozující internetové stránky www.plastic-handles.eu se sídlem Konečného 1941/8, Ostrava 10, CZ71000. Společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16999, identifikační číslo: 25381067


1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.plastic-handles.eu (dále jen „e-shop“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Zákazníkem v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu.

Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese www.plastic-handles.eu, který prostřednictvím e-shopu učinil řádnou objednávku zboží.

Pro vztah mezi Zákazníkem a Prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí právem České republiky. Kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu lze uzavřít v jazyce českém a anglickém.

Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.


2. Objednávka

Nabídka zboží Prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím internetu na adrese www.plastic-handles.eu. Zde je Zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží v katalogu, vyhledávání požadovaných položek a objednávání vybraného zboží. Objednávka je odesílána Zákazníkem Prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou.

Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží, zaplatit kupní cenu nebo v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Zákazníka Prodávajícímu. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně expedičního poplatku. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží.

Prodávající neprovádí rezervaci zboží. Při platební podmínce „platba předem“ je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné na účet Prodávajícího. Dojde-li v době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné k vyprodání zboží, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na zboží.

Objednávku může Zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí pouze do okamžiku zařazení objednávky do výroby, která je Zákazníkovi oznámená formou e-mailu. Zrušení objednávky a opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí Zákazník telefonicky na čísle +420-724-330214, e-mailem na info@tile.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.


3. Kupní cena, dodací a platební podmínky

Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu v okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem. Všechny ceny v katalogu jsou udávány v českých korunách (Kč) v české jazykové mutaci a v eurech a anglické jazykové mutaci a vždy bez DPH.

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Zákazníka.

Standardní dodací doba zboží je 7-10 pracovních dnů od potvrzení objednávky a odvíjí se od jejího rozsahu. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená Zákazníkem v objednávkovém formuláři.

Zboží Prodávající dle volby Zákazníka doručuje:

- na území ČR prostřednictvím zásilkové služby PPL (PPL CZ s.r.o, IČO 25194798, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858);

- pro území mimo Českou Republiku bude Zákazníkovi navržen dopravce a cena dopravy individuálně po dokončení objednávky emailem nebo telefonicky

Pro platbu lze zvolit jeden z níže uvedených způsobů:

- platba při převzetí (dobírka)

- platba předem standardním bankovním převodem


4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen zboží od zásilkové služby řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit zásilkové službě samotné. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme Zákazníkovi zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu/faktury Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

V případě, že Zákazník neoprávněně odmítne zboží převzít, má Prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny zboží a ve výši poštovného za zpětné doručení zboží Prodávajícímu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.


5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Zákazníka, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které jsou součástí objednávky, společností TILE CZ s.r.o. jako správci osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Zákazníka dobrovolné. Pokud si Zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, sdělí touto skutečnost prodávajícímu na infolince, tel.č. +420-724-330214, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem: info@tile.cz.


6. Odstoupení od smlouvy, výměna zboží a reklamace

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je Zákazník povinen odeslat prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu, na vlastní náklady na adresu TILE CZ s.r.o., Konečného 1941/8, Ostrava 10, CZ71000. O úmyslu odstoupit od smlouvy je zákazník povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu info@tile.cz, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou doručovací adresu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude Prodávajícím převzato. Po obdržení vráceného zboží Prodávající Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku spojenou s nákupem zboží předem dohodnutým způsobem, zpravidla převodem na účet. Případné náklady Prodávajícího spojené s vrácením zboží hradí Zákazník. Právo na odstoupení od smlouvy není možné uplatnit u zboží vyžadujícího odbornou montáž v případě, že zboží již bylo zákazníkovi namontováno.

Na zboží nejsou poskytovány žádné poprodejní služby. Záruka je poskytována v souladu s § 619 a násl. občanského zákoníku. Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat Prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud Zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl nebo rozpor mezi údaji uvedenými na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v okamžiku odběru, informovat Prodávajícího.

Zboží, u kterého Zákazník reklamuje vady, doručuje Zákazník na vlastní náklady Prodávajícímu. Zákazník přitom co nejvýstižněji popíše vady, jejich projevy a doloží skutečnost, že zboží koupil v e-shopu.

Postup při reklamaci:

1. Zákazník informuje prodávajícího e-mailem na info@tile.cz, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky na tel.č. +420-724-330214.

2. Zákazník zboží zašle jako doporučený balík na korespondenční adresu Prodávajícího (TILE CZ s.r.o., Konečného 1941/8, Ostrava 10, CZ71000), nikoliv na dobírku.

3. Zákazník do zásilky uvede důvod reklamace a přiloží dodací list.


Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.11. 2013.